خب. بستگی داره که چه چیزی را بخواهید طراحی کنید. چه کتابی منتشر کنید یا چه بسته‌بندی‌ای تولید کنید.